متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

2مقدمه

سرمایه گذاری خارجی یکی از مهم ترین شیوه های تأمین مالی خارجی به روش غیر استقراضی می باشد که بر خلاف روش قرضی تأمین مالی خارجی که در تزار پرداخت های کشور میزبان به عنوان بدهی به شمار می رود، به عنوان منابع سرمایه گذاری تلقی می گردد. بدین جهت می باشد که امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری خارجی را به عنوان یکی از منابع مهم در توسعه ی اقتصادی شان در نظر گرفته و بسیاری از طرح های اقتصادی خود را با بهره گیری از این روش تأمین مالی خارجی به مرحله اجرا در می آورند (ذوالقدر،1388). کشورهایی مانند چین، هند، کره جنوبی، سنگاپور، ترکیه و مالزی، اقتصاد داخلی خود را به گونه ای به اقتصاد بین المللی پیوند زده اند که دور از هرگونه آسیب جدی و با بیشترین بهره گیری از منابع مالی، بانکی و اعتبارات خارجی و بین المللی، رشد و توسعه اقتصادی خود را شتاب بخشیده و در زمانی اندک، به سطح دلخواهی از پیشرفت و توسعه اقتصادی رسیده اند (رضایی، 1391). طی دو دهه گذشته، تعداد زیادی از شرکت ها استراتژی جهانی را برای کسب مزایای رقابتی در پیش گرفته اند. هر چند بعضی از صنایع بیشتر از جهانی شدن نسبت به سایر صنایع منتفع می شوند و بعضی کشورها دارای مزایای رقابتی نسبت به سایر ملل در کشورهای دیگر هستند. به مقصود تدوین یک استراتژی جهانی موفق، شناسایی و درک روش های سرمایه گذاری خارجی ملزم به نظر می رسد. در واقع بخش عمده ای از یک استراتژی جهانی روشی می باشد که شرکت هنگام سرمایه گذاری در سایر کشورها بایستی انتخاب کند. به همین جهت در این فصل کوشش می گردد تا انواع روش های سرمایه گذاری به گونه تفصیلی اظهار شوند.

2 ـ 2روش های سرمایه گذاری خارجی

امروزه، رقابتی سنگین برای به چنگ آوردن هرچه بیشتر سرمایه های خارجی در میان کشورهای رو به توسعه و حتّی کشورهای توسعه یافته در کار می باشد و پیروزی در این زمینه، در گرو به کارگیری سازوکارهای ویژه می باشد. بدون آشنایی با این سازوکارها، نمی توان از این سرمایه های بزرگ و اثرگذار در توسعه هرچه بهتر و بیشتر اقتصادی بهره مند گردید. سرمایه گذاری خارجی عبارت می باشد از به کار گیری سرمایه های خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری. از آنجا که منابع داخلی و سایر شیوه های سرمایه گذاری از منابع داخلی در اکثر کشورهای در حال توسعه محدود می باشد، پس منابع مالی خارجی بهترین گزینه برای تأمین وجوه مورد نیاز برای تولید و سرمایه گذاری می باشد. شیوه های تأمین مالی خارجی، غالباً به دو روش استقراضی و غیر استقراضی انجام می گیرد. در روش استقراضی تأمین مالی خارجی، طرف خارجی (مؤسسات مالی بین المللی) بدون پذیرش هیچ گونه ریسکی و صرفاً با اخذ تضمین های مناسب از دولت اقدام به تأمین سرمایه نموده و تمامی ریسک های مذکور از سوی کشور سرمایه پذیر تقبل می گردد. روش های تأمین مالی غیر استقراضی خارجی، نیز نوعی سرمایه گذاری خارجی هستند که به گونه مستقیم یا غیر مستقیم تأمین کننده منابع مالی با قبول ریسک ناشی از به کارگیری منابع مالی خود در فعالیت یا طرح های موردنظر کشور میزبان، انتظار برگشت اصل و سود منابع سرمایه گذاری شده را از عملکرد اقتصادی فعالیت یا طرح مورد سرمایه گذاری دارد (سلامی، رمضانی، صدیقی گاریز و جمالی، 1390). در این پژوهش، روش های غیراستقراضی تأمین مالی خارجی که به عنوان روش های سرمایه گذاری خارجی مطرح می باشند، مطالعه خواهند گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

  1. روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) چیست؟

2ـ5ـ1 پرسش های فرعی

  1. شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) کشور کدامند؟
  2. درجه اهمیت شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری با فرمت ورد