عنوان کامل پایان نامه : مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم کروسکال

در الگوریتم کراسکال، یال‌های گراف را به ترتیب صعودی مرتب می کنیم. از کوچکترین یال شروع کرده و هر یال را به گراف اضافه می کنیم به شرط اینکه حلقه ای در گراف ایجاد نگردد. این سیاق را آنقدر ادامه می دهیم تا درخت پوشای کمینه تشکیل گردد]16[.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-2-2- الگوریتم پریم

الگوریتم پریم یکی دیگر از الگوریتم های مهم در نظریه گراف جهت تولید درخت پوشای کمینه می باشد. مراحل الگوریتم پریم به صورت ذیل می باشد:

  • قراردادن همه راس های گراف موردنظر در مجموعه فرضی N
  • درنظرگرفتن مجموعه فرضی تهی S
  • قراردادن گره ای به عنوان گره شروع درS
  • انتخاب کوچکترین یال متصل به گره شروع
  • افزودن گره متصل درسمت دیگر آن یال به گره شروع S
  • انتخاب کوچکترین یال ازبین یال‌های متصل به دو گره موجود در S
  • افزودن گره متصل به آن یال به دو گره قبلی
  • انتخاب کوچکترین یال از بین یال‌های متصل به سه گره موجود در S
  • افزودن گره متصل به آن یال به سه گره قبلی

تکرار این مراحل تا جائی که مجموعه S با مجموعه N برابرگردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word