تکه هایی از این پایان نامه :

–  الگوریتم ژنتیک :

در این پایان نامه از الگوریتم ژنتیک به عنوان روشی هوشمند، جهت جستجو و یافتن جواب مساله بهینه سازی فیدرها بهره گیری می گردد.

3-3-1- ایجاد ساختاراولیه

اولین گام در الگوریتم ژنتیک، نحوه کدبندی و تولید ساختارهای اولیه می باشد. کدبندی ساختارهای اولیه بصورت دوگان درنظرگرفته شده می باشد.

تعداد بیت های ساختارهای اولیه برابر تعداد کل سکشن های ممکن (با در نظر داشتن محدودیت های جغرافیائی ) و تعداد یک ساختارهای اولیه برابر مجموع تعداد کل باس ها منهای یک می باشد.

ساختارهای اولیه بصورت تصادفی از طریق توابع احتمالی تولید می گردد و به اندازه تعداد سکشن های موجود، در بیت های سمت چپ ساختارهای های اولیه یک مقصود می گردد.

جهت همگرائی سریعتر و پرهیز از حجم زیاد محاسبات، ساختارهای اولیه تصادفی ایجاد شده، را با جواب های بدست آمده از درخت پوشای کمینه – به عنوان تعدادی از ساختارهای اولیه ممکن – ترکیب گردیده می باشد.

در این پژوهش با در نظر داشتن شاخص تعریف شده برای تولید درخت پوشای کمینه، خروجی الگوریتم پریم تنها یک ساختار داشته و این یک ساختار بعنوان یک ساختار ممکن با ساختارهای اولیه تولیدشده از الگوریتم ژنتیک ترکیب شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word