تکه هایی از این پایان نامه :

تکنولوژی کنترل بدون حس‌گر سرعت ماشین‌های القایی

زمانی دیدگاه کنترل بدون حس گر سرعت موتور القایی در کاربردهای صنعتی مورد توجه قرار گرفت که مزایای آن هم زیرا کاهش قیمت درایو و رها شدن از شکنندگی حس‌گرهای مکانیکی و معضلات نصب آن در بعضی از کاربردها برای مصرف کنندگان عیان گردید. تکنیک های مختلفی برای به دست آوردن سرعت رتور و تخمین شار رتور یک ماشین القایی برای کنترل بدون حس گر در دو دهه گذشته مورد مطالعه قرار گرفته می باشد که می‌تواند به صورت زیر در حالت کلی طبقه بندی گردد :

1ـ موضوع قطب بر جسته

2ـ مدل ولتاژ و جریان تخمین گرهای شار و سرعت

3ـ طرح تطبیقی مدل مرجع

4ـ رؤیتگر تطبیقی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5ـ فیلترهای کالمن توسعه یافته[1]

6- رؤیتگرهای مد لغزشی[2]

7ـ شبکه عصبی مصنوعی و هوش مصنوعی مبتنی بر کنترل بدون حس گر.

[1] Extended Kalman Filter

[2] Sliding Mode Observer

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word