عنوان کامل پایان نامه :ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت 

تکه هایی از این پایان نامه :

– استراتژی جزیره سازی

مفهوم ساده آن به عنوان مجموعه نقاط جزیره‌سازی می باشد. با فرض اینکه برای هر خط دو حالت بهره‌برداری on/off هست که بصورت باینری نمایش داده می شوند. یک مجموعه کاندیدا به معنی ترکیبی از چیدمان متغیرهای باینری می باشد. استراتژی جداسازی دارای مفهوم کلی‌تری می باشد که شامل نه تنها نقاط جداسازی می باشد بلکه شامل لحظات اقدام آنها و همچنین ترتیب اقدام آنها نیز می‌باشد.

2-11-1- فضای جستجوی اصلی (واقعی)

تمامی استراتژیهای ممکن شامل فضای جستجوی استراتژی اصلی می‌باشد. در صورتیکه تمامی خطوط اجازه باز شدن داشته باشد در این صورت اندازه فضای جستجوی اصلی از مرتبه ⁿ2 می باشد که در آنn  تعداد خطوط موجود در شبکه می باشد.

2-11-2- استراتژی شدنی

استراتژیهای جزیره‌سازی که قیود SSC، PBC و SEC را ارضا کند عضو استراتژیهای شدنی می باشد. یک استراتژی شدنی همیشه یک استراتژی صحیح برای جزیره‌سازی نیست چراکه بحث پایداری گذاری جزایر در استراتژی شدنی جزایر مقصود نشده می باشد و پایداری گذاری یک سیستم قدرت تا حدود زیادی به لحظه کلیدزنی بستگی دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word