تکه هایی از این پایان نامه :

رؤیتگر مد لغزشی

بهره‌های مؤثر جبران‌گر خطا را می توان با بهره گیری از یک کنترل کننده مد لغزشی1 با تنظیم رؤیتگر برای تطبیق سرعت و تخمین شار رتور ، افزایش داد. شکل (2-17) ساختمان دینامیکی جبران کننده خطا را نشان می‌دهد.

شکل 2-‌‌17-  جبران گر مد لغزشی . جبران گر به مدل ماشین شکل (2-16) به فرم یک رؤیتگر مد لغزشی متصل می گردد.

این روش توسط سانگ وانگ وانیش2 و دوکی3 پیشنهاد شده می باشد ]15[.

این جبران گر از طریق رابط به مدل ماشین به همان روش جبران کننده خطا در شکل (2-16) مرتبط می گردد. در این جبران گر بردار خطای جریان ei برای تعریف فرا طرح لغزشی می باشد. سپس خطای تخمین با یک کنترل کننده سوئیچ شونده ی غیر خطی فرکانس بالا به سمت صفر میل داده می گردد. شکل موج سوئیچ زنی می تواند مستقیماً برای نشان دادن تأثیر جبران روی مدل ماشین ، زمانی که مقدار متوسط شکل موج سوئیچ زنی یک الگوریتم را برای شناسایی سرعت ، کنترل می کند ، بهره گیری گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 – Sliding  Mode

2 – Sangwongwanich

3 – Doki

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word