عنوان کامل پایان نامه :کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعت

تکه هایی از این پایان نامه :

کالمن فیلتر توسعه یافته

تکنیک های کالمن فیلترینگ می تواند براساس مدل کالمن ماشین باشد ، همان که در بالای چهارچوب شکل (2-16) نشان داده شده می باشد. این ماشین با یک سیستم مرتبه 5 مدل سازی شده می باشد، به کاربردن سرعت مکانیکی به عنوان متغیر حالت اضافی.

از آن جایی که این مدل یک مدل غیر خطی می باشد بایستی برای آن الگوریتم توسعه یافته کالمن به کار برده گردد. این الگوریتم یک مدل غیر خطی را در نقطه ی کار خطی می کند. تصحیح زیر سیستم های تابع خطا متغیرهای حالت مرجع پیش بینی شده را با نویز محاسبه شده در سیگنال‌های اندازه گیری شده و در پارامترهای منحرف شده ی مدل می‌سنجد. از دیدگاه استاتیکی حساسیت خطا و همچنین بهره گیری از مدل های مرتبه ی پایین تر از ماشین را کاهش می دهد. هنه برگر1 در یک مقاله ]16[ تحقیقی ـ آزمایشی ، کاربرد این روش در مدل های ماشین مرتبه 3 و4 را تبیین داده می باشد. این کاهش شدید محاسبات نیازمند بعضی قطعات می باشد؛ به هر حال پیاده‌سازی آن به سخت افزار پردازش‌گر سیگنال نقطه شناور نیازمند می باشد.

1 – Henneberger

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word