عنوان کامل پایان نامه :ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت 

تکه هایی از این پایان نامه :

تأثیر کاهش شبکه در جزیره‌سازی

کاهش شبکه به عنوان یکی از اجزا اصلی در این روش تأثیر مهمی را در عملکرد جزیره‌سازی بازی می کند و بهینه‌گی و بهبود عملکرد شبکه به عنوان دو هدف مهم مد نظر قرار می‌گیرد. در اینجا بهینه‌گی به معنی حداقل مقدار برای تابع هدف بوده و بهبود عملکرد به معنی تلاشهای محاسباتی و مدت زمان آن برای رسیدن به نقطه بهینه می باشد. هدف دستیابی به نقطه بهینه کلی با حفظ عملکرد بهتر می‌باشد. با وجود این گاهی بین این دو هدف یک مصالحه هست. در صورتی که شبکه با یک سری معیارهای معین کاهش داده گردد ممکن می باشد از جواب بهینه کلی دور گردد زیرا که فضای جستجو کاهش یافته می باشد. در شکل (2-5) سیستم 118 شینه پس از جزیره‌سازی نشان داده شده می باشد. با بهره گیری از روشهای پیشنهادی بالا امکان ارایه یک جواب قابل قبول و شدنی وجود خواهد داشت.

 

شکل (2-5) : گروه بندی ژنراتورها در سیستم 118 شینه IEEE

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به گونه کلی جزایر تشکیل شده را می توان به دو نوع تقسیم نمود.

  • جزایری که در آن بار بیشتری نسبت به تولید هست
  • جزایری که در آنها تولید بیشتری نسبت به بار موجود می باشد

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word