تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل بدون ورودی

در این مدل متغیر ورودی حذف می گردد. یکی از خصوصیات این مدل این می باشد که حدقل یکی از نقاط تعادل آن نقطه مبدا در فضای حالت می باشد. به ازای یک ورودی ثابت و با متغیرهای جدید می‌توان این سیستم را به یک سیستم بدون ورودی تبدیل نمود. با تعمیم مدل تک ماشینه به حالت چند ماشینه مدل مناسب برای مطالعه حالت گذرای یک سیستم چند ماشینه بدست می‌آید. اولین قدم حذف شینهای بار و اصلاح ماتریس ادمیتانس شبکه می باشد. پس از حذف شینه‌های بار یک سیستم چند ماشینه متشکل از n شین ژنراتوری با اتصال بوسیله خطوط انتقال به دست می‌آید. در این سیستمها نیز تمام فرضیات ساده‌کنند سیستم تک‌ماشینه لحاظ می گردد. در این حالت معادله دیفرانسل سیستم بصورت زیر خواهد بود [99].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

دسته‌ها: پایان نامه های ارشد