تکه هایی از این پایان نامه :

روش اجرای پژوهش

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این قسمت به تشریح روش اجرای این پژوهش خواهیم پرداخت در این پژوهش برآنیم تا با بهره گیری از مطالعه و شبیه سازی سلول پایه و سلول پیشنهادی جدید توسط نرم افزار HSPICE که یکی از            نرم افزار­های کاربردی و مهم در شبیه­سازی مدارهای مجتمع دیجیتال می­باشد که با بهره گیری از آن به      شبیه­سازی مدار دیجیتال سلول حافظه که پیش از این طراحی شده خواهیم پرداخت پس از آن به ارائه یک معماری جدید با در نظر داشتن اصولی که برای بهبود این مدار در نظر گرفتیم اقدام به بهبود دادن پارامتر مورد نظر این پژوهش یعنی جریان نشتی که در بخش مربوط به ادبیات پژوهش به این پارامتر اثر گذار تصریح گردید و تعریف و تاثیر این پارامتر در نحوه عملکرد مدارو کاهش توان مصرفی ایستا ناشی از جریان نشتی در ترانزیستور می باشد.

در ادامه شماتیک مداری مربوط به سلول پایه آورده شده که دراین مدار با تمرکز برروی جداسازی عناصر که داده را نگهداری می کند از عناصری که داده را می خوانند کوشش در بهبود عملکرد این مدار شده.با شبیه شازی شماتیک این مدار و مطالعه نتایج خروجی های نرم افزار HSPICE و شبیه سازی سلول جدیدی که هدف این پژوهش می باشد و مطالعه نتایج خروجی و ارائه دو معماری جدید و در نهایت کوشش در مقایسه عملکرد دو مدار و نتیجه گیری از خروجی ها و مطالعه پارامتر مورد نظر که همان جریان نشتی می باشد به نتیجه نهایی می رسیم.آغاز با شبیه سازی سلول پایه ارائه شده شروع می کنیم سپس به مطالعه و نظاره خروجی های آن می پردازیم که شامل نقاط کار ترانزیستورها تمرکز برروی جریان نشتی مورد نظر در سلول و نظاره پارامترهای ترانزیستور شرایط کاری مدار و در نهایت نظاره شکل موج­های خروجی عملکرد مدار می­پردازیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word