عنوان کامل پایان نامه :ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت 

تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعات انجام شده در مورد همسویی و جزیره‌سازی سیستم

از میان سیستمهای کنترلی خاص به نظر می‌رسد که جزیره‌سازی سیستم به عنوان آخرین حربه برای ممانعت از فروپاشی سیستم گزینه مناسبی باشد. برای رسیدن به این مقصود روشهای متعددی پیشنهاد شده می باشد با این همه در بسیاری از این روشها تنها شرایط حالت دایم و پخش بار سیستم مورد توجه قرار گرفته می باشد و نیازمندیهای دیگر نیاز به کوشش زیاد و عظیم محاسباتی دارند. دسته‌بندی ژنراتورها بر اساس تئوری همسویی کند به عنوان یک روش با پتانسیل بالا برای گروه‌بندی حرکت ژنراتورها در هنگام وقوع اغتشاش می‌باشد. مساله مورد توجه این می باشد که چگونه می گردد از مزایای همسویی کند ژنراتورها برای تشکیل گروههای همسو با قطع یک سری از خطوط و جزیره‌سازی شبکه بهره گیری نمود. شبیه‌سازیها مختلف و تحلیلهای گوناگون نشان می‌دهند که در واقع گروه‌بندی ژنراتورها نسبت به تغییرات شدید در شرایط بارگذاری سیستم تغییر می‌کنند و با تغییر بارگذاری شبکه این گروهها نیز تا حدودی تغییر می‌کنند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word