تکه هایی از این پایان نامه :

دینامیک ماشین

2-2-1-معادلات اساسی

نمایش گرافیکی سیستم های دینامیکی توسط دیاگرام گذر سیگنال یک ابزار خوب و واضح می باشد. بسط این روش به متغیرهای حالت مختلط ، توصیف اغتشاشات سینوسی مقادیر مغناطیسی و الکتریکی اطراف فاصله هوایی مدّور ماشین دوار اخیراً در ]6[ ارائه شده می باشد. این تکنیک یک انتقال سودمند داده ها از رفتار دینامیکی سیستم های مهم و پیچیده را با یک نماد سازی ساده برای فهم پیشنهاد می کند. معادلات ماشین در جملات مقادیر فضای برداری مختلط به صورت زیر هستند:

 

جایی که سرعت زاویه ای چهار چوب مرجع،  سرعت زاویه ای رتور، ولتاژاستاتور ، مقاومت اهمی رتور و مقاومت اهمی استاتور می باشد.

معادلات شار پیوندی[1] به صورت زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

که در آن  اندوکتانس مغناطیس کنندگی، اندوکتانس معادل رتور و اندوکتانس معادل استاتور می باشد.

گشتاور الکترومغناطیسی متناسب با مؤلفه z حاصل ضرب خارجی دو متغیر حالت فضای برداری می باشد یعنی . این اظهار حلقه دینامیکی سیستم مکانیکی را شکل می‌دهد:

که  ثابت زمانی نرمالیزه شده مکانیکی و TL گشتاور بار می باشد. بایستی توجه داشت که زمان نرمالیزه شده می باشد :  که  فرکانس نامی استاتور می باشد. بالاخره در حالت عمومی هر دو سیم پیچ ماشین چهار چوب مرجع گردان مشترکی را که به انتخاب بستگی دارد می‌بینند.

[1] Flux Linkage

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word