تکه هایی از این پایان نامه :

عملکرد سطح بالای درایوها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درعملکردهای سطح بالا از روش های زیر برای کنترل سرعت درایو بهره گیری می کنند.

2-4-1-جهت‌یابی میدان رتور

معمولاً یک سیستم کنترل سریع جریان برای توزیع نیروی محرکه مغناطیسی استاتور mmf طوری که نیازی به مکان و شدت در فضا نداشته باشد به کار برده می گردد و دینامیک ماشین مستقل از آن می باشد. سپس مرتبه دینامیکی کاهش می یابد. سیستمی که اکنون توسط تنها یک معادله مختلط مشخص می گردد که شامل معادلات (2-1-ب) و (2-2) می گردد.

با رجوع به مختصات سنکرون  خواهیم داشت:

 

جایی‌که  سرعت زاویه ای ولتاژ القایی رتور می باشد. شکل (2-5) نشان می دهد که جریان استاتور مانند یک تابع اجبارآور1 اقدام می کند.

 

شکل2‌-5- دیاگرام گذر سیگنال موتور القایی : جریان های استاتور اجباری.

 

خطوط نقطه چین سیگنال های صفر در جهت یابی میدان رتور را اظهار می کند. این جریان به وسیله سیگنال مختلط مرجع  از حلقه کنترل جریان فرمان می گیرد. برای کنترل دینامیکی جداگانه تمام بردارهای فضایی به جهت یابی میدان در سیستم مختصات ـ dq تصریح می‌کنند. جهت‌یابی میدان رتور محور حقیقی را تعریف می کند که با بردار شار رتور تعریف می گردد. مؤلفه موهومی شار رتور  طبق این تعریف صفر می باشد و تمام سیگنال های نقطه چین در شکل (2-5) مقادیر صفر فرض می شوند. تعادل در مجموع نقاط شکل (2-5) شرایطی را برای جهت‌یابی میدان رتور که می تواند با انتخاب صحیح  قانع کننده باشد، تعریف می کند.

1 – Forcing Function

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word