سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز

– پیوستارهای سه گانه ی اچتنر و ریچی:

اچنر و ریچی[1] (1991) در مقاله ی خود تحت عنوان معنا و معیار سنجش تصویر مقصد کوشش در یافتن و مرور تعاریف تصویر مقصد کرده اند و مقاله ی آن ها باعث اقبالی در بین محققین این حوزه برای تعریفی از این مفهوم گردید که نهایتا باعث گردید تا از آن به عنوان ’ احساسات مربوط به یک مکان ‘ یا ’ ادراکات از یک مکان ‘ یاد کنند ( اچتنر و ریچی، 1991:3). اکثریتی از محققین گردشگری و دانشگاهیان مقصد را  برطبق ویژگی های[2]  آن تعریف میکنند یعنی طبق مشخصه های فیزیکی آن. اچنر و ریچی به گونه جامع تر و با دیدی دقیق تر به مفهوم تصویر مقصد پرداخته اند ، بدین ترتیب که با بهره گیری از نظرات مارتینیو (1958) – که  بین اجزای عملکردی و روانشناختی تصویر تفاوت قائل شده می باشد ،آنگاه که نهادی مثل یک فروشگاه ی خورده فروشی را در نظر میگیرد (همان گونه که از نظر گذشت)- و انتقال آن ها به حوزه ی مطالعات تصویر مقصد، از سه پیوستار [3]صحبت به میان می آورند (اچتنر و ریچی) که طرفداری کننده و تقویت کننده ی تصویر مقصد هرمکان میباشند: 1) کارکردی- روانشناختی[4] ؛ 2) ویژگی – کل نگر[5] ؛ 3) معمول – منحصر به فرد[6]. آن ها بر این عقیده اند که تصویر مقصد را میتوان با ارزیابی این سه پیوستار مورد تعریف دقیق قرار داد (همان: 6-7).از این رو و بر طبق نظرات اچتنر و ریچی میتوان تصویر مقصد را اینگونه تشریح نمود:

تصویر مقصد نه تنها به عنوان ادارک در باره ی اوصاف خاص مقصد تعریف میشود، بلکه تاثیرات کلی که مقصد ایجاد می ‌کند نیز میباشد. تصویر مقصد از مشخصه های کارکردی که بیشتر با زوایای محسوس مقصد در ارتباطند و همچنین  مشخصه های روانشناختی که بیشتر با زوایای غیر محسوس مقصد مرتبطند تشکیل شده می باشد. بعلاوه ایجاد تصویر مقصد میتواند برروی طیفی دنباله دار از ویژگی هایی که میتوان از آن ها برای مقایسه تمامی مقاصد بهره گیری نمود تا ویژگی هایی که تنها منحصر به چند مقصد هستنند، برنامه ریزی گردد(اچنر و ریچی،1999:8).

به زبانی دیگر اچتنر و ریچی اینگونه استدلال میکنند که تصویر مقصد بایستی هم بر حسب اوصاف خاص مقصد ( مثل آب و هوا یا تاسیسات اقامتی) ادارک گردد و هم بر حسب تاثیرات کلی که از خود بجا میگذارد (مثل تصویر روانی مقصد). بعلاوه اچتنر و ریچی بین مشخصه های کارکردی و روانشناختی یک تصویر تفاوت قائل میشوند. مشخصه های کارکردی مستقیما مربوط میشوند به اجزای تشکیل دهنده ی قابل رویت یا قابل سنجش مثل سطوح قیمتی ،تاسیسات اقامتی و جاذبه ها در حالیکه مشخصه های روانشناختی نامحسوس هستند مثل امنیت یا دارا بودن محیطی دوستانه.از این رو اچتنر و رچی نتیجه میگیرند که تصویر مقصد میتواند توامان هم بر حسب اجزای تشکیل دهنده ای که مشخصه محور (ویژگی های خاص یک مکان مثل آب و هوا) هستند ادراک گردد  و هم بر حسب اجزای کلنگرانه، که هردو میتوانند مربوط به مشخصه های عملکردی و یا روانشناختی باشند. به عنوان مثال اگر از زاویه ی کل نگرانه وارد شویم تاثیرات عملکردی مقصد شامل تصویر روانی یا تصویر مربوط به مشخصه های فیزیکی آن میشود. از تاثیرات کل نگرانه ی روانشناختی مقصد به عنوان جو یا حال و هوای مقصد میتوان دانست.(اچتنر و ریچی،1991: 6-7)

چارچوبی که توسط مارتینیو ارائه گشته و در ادامه همان گونه که گفته گردید توسط اچتنر و ریچی به حوزه ی تصویر مقصد منتقل گردید میتواند به عنوان اساسی برای مفهوم سازی تصویر مقصد مورد بهره گیری قرار گیرد.در شکل زیر این کار با بهره گیری از کشور نپال به عنوان مثال ،انجام شده می باشد. در این شکل تصویر نپال به عنوان مقصد گردشگری ،تنها بر اساس ادارکات و رتبه بندی صفات گوناگون عملکردی و روانشناختی این کشور ترسیم نشده، بلکه بیشتر بر اساس تصویر کلی ذهنی و روانی تجسم شده ، به تصویر درآمده.

 

[1] – Echtner and Ritchie

[2] – Attributes

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] – continuums

[4] – functional-psychological

[5] – attribute-holistic

[6] – common-unique

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرایند تشکیل تصویر مقصد تحت تاثیر چه عواملی قرار میگیرد؟

آیا تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران تاثیری دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز  با فرمت ورد