عنوان کامل پایان نامه : مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

تکه هایی از این پایان نامه :

تابع sparse

شکل اولیه تابع مذکور بصورت S = sparse(x) می باشد که یک ماتریس کم پشته و یا متراکم را با حذف عنصرهای غیر صفر به شکل پراکنده تبدیل می کند. شکل کلی تابع بصورت S = sparse(i,j,s,m,n,nzmax) می باشد که از ردیف های [i,j,s] برای تولید ماتریس کم پشته m×n با فضای اختصاص داده شده به تعداد nzmax مکان برای عنصرهای غیرصفر بهره گیری می کند. دو بردار صحیح i و  j و بردار عنصرهای مختلط s همگی دارای طول یکسان می باشند. فرم های ساده شده تابع به صورت ذیل می باشد:

تابع graphtraverse بر روی گره های مجاور براساس الگوریتم جستجوی تعریف شده حرکت کرده و به ترتیب، نزدیکترین گره های بهم متصل را به عنوان خروجی تولید می کند. شکل کلی تابع graphtraverse  بصورت ارتباط (2- 3) ذیل می باشد. تابع graphtraverse بر روی گراف G تولید شده توسط تابع sparse، با شروع از گره S، حرکت می کند و گره های پیوسته گراف را بعنوان خروجی تولید می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

خروجی Disk، لیستی از گره ها را به ترتیبی که براساس الگوریتم های تعریف شده نظاره می کند، تولید می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word