عنوان کامل پایان نامه : مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

تکه هایی از این پایان نامه :

آشنائی با الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک یکی از توانمندترین روش های هوشمند می باشد که با الهام از علم وراثت در حل مسائل غیر خطی و پیچیده ریاضی در کنار روش های هوشمند دیگر از قبیل روش هجوم ذرات[1]، جستجوی غذای باکتری[2] E-Coli، شبیه سازی حرارتی[3]،  شبکه های عصبی، کولونی مورچگان[4] و … کاربرد دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الگوریتم ژنتیک اولین بار توسط دانشمند علوم رایانه دانشگاه میشیگان بنام جان هلند[5] معرفی گردید]15[.

در موجودات زنده، تولیدمثل از طریق جفت گیری سلول های جنسی انجام می شود و هر کدام از سلول ها، حاوی یک یا چند کروموزوم[6] می باشند. کروموزوم ها حاوی تعداد زیادی ژن[7] می باشند که این ژن ها نماینده ویژگی های مخصوصی از موجودات مثلا رنگ چشمان می باشد که صورت های مختلف این ویژگی، رنگ چشم آبی، سبز و … می باشد]15[.

از لحاظ مهفومی در این پژوهش فرض شده می باشد که می خواهیم موجودی تک کوروزومی با ویژگی های موردنظر از قبیل وزن، قد، زیبائی، رنگ چشم، رنگ مو و … تولیدکنیم. تعدادی موجود تک کوروموزومی را بصورت                            تصادفی جهت شروع در نظر می گیریم. کوروموزوم ها را آغاز برحسب ویژگی های مطلوب مذکور با دادن وزن ها و اهمیت مختلف، ارزیابی می کنیم. چنانچه بهترین کوروموزوم (با بهترین ارزیابی ) شرائط مطلوب را داشته باشد مورد قبول واقع می گیرد، اگر این طور نباشد به تعداد معینی، کوروموزوم های با بالاترین ارزیابی نسل موجود را درنظر گرفته و برای تولید باقیمانده کوروموزوم های دیگر، از میان کورموزوم های با بالاترین ارزیابی، کورموزوم هائی را به گونه تصادفی انتخاب و جهت تبادل ژن ها با یکدیگر ترکیب می کنیم. سپس بطور تصادفی، ژن هائی از کوروموزوم ها را انتخاب و مقدار آنها را (در محدوده قابل قبول ) تغییر می دهیم. بعد، همه کوروموزوم ها را بر حسب نمره ارزیابی شان مرتب می کنیم. مراحل ذکر گردیده تا برآورده شدن شرائط مطلوب تکرار می کنیم.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word