عنوان کامل پایان نامه :کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعت

تکه هایی از این پایان نامه :

رؤیتگر غیرخطی کاهش مرتبه یافته

هوری1 در یک مقاله ]17[ یک رؤیتگر کاهش مرتبه یافته ی دینامیکی را برای تشخیص بردار شار رتور بهره گیری کرده می باشد. مدل نشان داده شده در سمت راست چهارچوب شکل (2-18) یک سیستم مرتبه اول مختلط بر اساس معادله ی رتور (2-8) می باشد.

 

شکل 2‌-‌‌18-  رؤیتگر غیر خطی کاهش مرتبه یافته ؛ بلوک MRAS در ساختمان شکل (2-7) هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

این مدل ، بردار جریان اندازه گیری شده را به عنوان یک سیگنال ورودی دریافت می کند. جبران‌گر نمایش داده شده در سمت چپ یک ورودی اضافی برای مدل تولید می کند.

 

که می‌تواند به عنوان یک مؤلفه‌ی جریان استاتور که اثر خطاهای پارامترهای مدل را کاهش می‌دهد تفسیر گردد. زاویه انتقال میدان  از رؤیتگر کاهش مرتبه یافته که از متغیر مقاومت رتور مستقل می باشد ، به دست می آید. بهره ی مختلط  پاسخ صحیح دینامیکی رؤیتگر را به وسیله جابجایی قطب صد در صد می کند. رؤیتگر کاهش مرتبه یافته به عنوان سیستم تطبیقی مدل مرجع آن گونه که در شکل (2-5) به عنوان یک زیر سیستم برای تخمین سرعت رتور می باشد ، به کار می رود. سرعت تخمینی به عنوان ورودی مدل به کار رفته می باشد.

1 – Hori

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word