عنوان کامل پایان نامه : طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

شناسایی الگوی رانشی[1]

در این قسمت به مطالعه کنترل رانشی چند حالته براساس  تکنیک شناسایی الگوی رانشی پرداخته می گردد. ایده اصلی این قضیه براساس مرجع [18] می باشد. بصورت اختصار، این الگوریتم فرض می کند که از چندین الگوی رانشی منتخب به عنوان قالب اساسی برای نمایش همه شرایط حرکتی بهره گیری شده می باشد. سپس با سوئیچینگ بین قوانین کنترلی بهینه برای هریک از الگوهای رانشی منتخب، مزیتهای مشخص حاصل می گردد. استراتژی سوئیچینگ بوسیله الگوریتم شناسایی الگوی رانشی تعیین می گردد که یکی از موقعیتهای رانشی فعلی را انتخاب می کند. الگوریتم کنترلی فرض می کند که شرایط حرکتی در طول یک پنجره زمانی محدود در شرایط بعدی نیز ادامه خواهد داشت. شکل(28-1) مفاهیم استراتژی کنترل چند حالته را نشان می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

همانطور که نظاره می گردد افق کنترلی آینده که محدود می باشد (NT) ، کوچکتر از زمان نهایی (fT) هر یک از الگوهای رانشی منتخب می باشد. در اینجا T زمان نمونه برداری و pT اندازه زمانی می باشد که براساس آن الگوی رانشی توسط الگوریتم شناسایی الگو شناسایی می گردد.

[1] Driving Pattern Recegnition (DPR)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word