تکه هایی از این پایان نامه :

– قضیه لیاپانف

اگر برای یک سیستم بدون ورودی تابع مثبت معین  را بتوان طوری تعریف نمود که مشتق آن نسبت به زمان ، منفی نیمه معین باشد، سیستم پایدار می باشد. قضیه لیاپانف یک شرط کافی برای پایداری ارایه می‌دهد و اگر بتوان تابع مثبت معین  را پیدا نمود که مشتق آن منفی گردد، می‌توان گفت که سیستم پایدار می باشد وگرنه نمی‌توان در مورد پایداری سیستم اظهار نظر نمود. قضیه لیاپانف مطالعه پایداری سیستم را بدون حل معادلات دیفرانسیل غیرخطی انجام می‌دهد. سوال اساسی در این روش این می باشد که برای یک سیستم معین چگونه بایستی تابع لیاپانف را تعریف نمود. روشهای مختلفی برای محاسبه این تابع وجود درد که مانند آن روشهای زیر را می‌توان نام برد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word