تکه هایی از این پایان نامه :

جهش تک نقطه ای[1]

در این روش با احتمال بسیار کم تعیین شده، به گونه تصادفی در یک بیت از ساختار انتخاب شده از میان کل ساختارها، در محدوده قابل قبولی، تغییر ایجاد می کنیم.

2-4-8-2-  جهش چند نقطه ای[2]

در این روش نیز با احتمال بسیار کم تعیین شده، به گونه تصادفی در چند بیت از ساختار انتخاب شده از میان کل ساختارها، در محدوده قابل قبول، تغییر ایجاد می کنیم.

2- 4- 9- پردازش و برازش[3]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گرچه در حل مسائل با الگوریتم ژنتیک نیازی به دانستن دقیق ساختار ریاضی مسائل نیست، اما بایستی بتوانیم به صریقی اندازه مطلوبیت هر ساختار بالقوه را ارزیابی کنیم. آنگاه با حفظ ساختارهای مناسب تر و حذف ساختارهای کمتر مناسب، به ساختار مناسب نزدیک شویم. اندازه مطلوبیت ساختارها توسط تابع هدف یا تابع برازش تعیین می گردد. در الگوریتم ژنتیک و سایر روش های کلاسیک (برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی اعداد صحیح، لاگرانژو … )، هدف کمینه و بیشینه سازی تابع هدف مسئله می باشد.

[1]Single Point Mutation

[2]Multi Point Mutation

[3]Fitness

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word