شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعت

تکه هایی از این پایان نامه :

کنترل مستقیم جهت یابی میدان[1]

آگاهی از جایگاه لحظه به لحظه بردار شار ، هم راستا با چهارچوب مرجع گردان برای جهت یابی صحیح میدان از شرایط ضروری می باشد. معمولاً شناسایی جایگاه شار بر اساس اندازه گیری مستقیم و یا تخمین از روی سایر کمیت های قابل اندازه گیری می‌تواند باشد. چنین دیدگاهی، جهت یابی مستقیم میدان نامیده می گردد. تنها شار فاصله هوایی می‌تواند مستقیماً اندازه گیری گردد. یک طرح ساده برای تخمین بردار شار رتور مبتنی بر اندازه گیری شار فاصله هوایی و جریان استاتور می باشد. عیب روش اندازه گیری مستقیم این می باشد که حس‌گر شار، گران قیمت بوده و احتیاج به محل نصب و نگهداری ویژه دارد. پس موجب کاهش قابلیت اعتماد در موتور القایی می باشد. در اقدام شار رتور از جریان و ولتاژ استاتور محاسبه می گردد. این تکنیک نیازمند آگاهی از مقاومت استاتور همراه با اندوکتانس نشتی و مغناطیس کنندگی می‌باشد. به گونه معمول برای انجام این کار از رؤیتگر مدل ولتاژ بهره گیری می گردد. طرح جهت یابی مستقیم میدان در شکل 1-5 نشان داده شده می باشد.

[1] Direct Field Orientation (DFO)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word