متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران

پرسش‏های اصلی و فرعی

پرسش‏های اصلی

 1. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه‏ها کدام‏ها هستند؟
 2. اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه‏ها چگونه می باشد؟

 

پرسش‏های فرعی

 1. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد عناصر ملموس کدام‏ها هستند؟
 2. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد قابلیت اعتماد کدام‏ها هستند؟
 3. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد مسئولیت پذیری کدام‏ها هستند؟
 4. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد اطمینان کدام‏ها هستند؟
 5. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد همدلی کدام‏ها هستند؟
 6. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد قیمت کدام‏‏ها هستند؟

 

5-1 اهداف پژوهش یا نتایج مورد انتظار

هدف از این پژوهش شناسایی شاخص‏ها و ارائه الگویی مطلوب جهت ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه‏ها می‏باشد.

 

6-1 روش کلی پژوهش

این پژوهش به لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی، به لحاظ نوع، کاربردی و به لحاظ داده، کیفی می باشد که با بهره گیری از طیف لیکرت کمی سازی شده می باشد.

 

7-1 قلمرو مکانی-جامعه پژوهش

جامعه پژوهش، بازدیدکنندگان داخلی موزه ملی ایران واقع در شهر تهران می باشد.

 

8-1 قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی این پژوهش از زمستان سال 92 تا تابستان سال 93 می باشد.

 

9-1 روش نمونه‏گیری و تخمین حجم جامعه

جامعه آماری پژوهش حاضر، بازدیدکنندگان موزه ملی ایران می‏باشد. در این پژوهش برای برآورد اندازه نمونه از فرمول کوکران بهره گیری می گردد. دلیل بهره گیری از این فرمول این می باشد که اندازه جامعه آماری در اینجا نامشخص و بزرگ می باشد و در این مواقع از فرمول کوکران برای برآورد اندازه نمونه بهره گیری می گردد (در بیشتر تحقیقات پیمایشی از این فرمول برای برآورد تعداد نمونه بهره گیری می گردد). حجم نمونه مورد نیاز این پژوهش عبارت می باشد از 385.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  

 1. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه‏ها کدام‏ها هستند؟
 2. اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه‏ها چگونه می باشد؟

 

پرسش‏های فرعی

 1. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد عناصر ملموس کدام‏ها هستند؟
 2. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد قابلیت اعتماد کدام‏ها هستند؟
 3. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد مسئولیت پذیری کدام‏ها هستند؟
 4. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد اطمینان کدام‏ها هستند؟
 5. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد همدلی کدام‏ها هستند؟
 6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 7. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد قیمت کدام‏‏ها هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران  با فرمت ورد