عنوان کامل پایان نامه :کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعت

تکه هایی از این پایان نامه :

کنترل غیر مستقیم جهت یابی میدان[1]

جهت یابی غیر مستقیم میدان مبتنی بر ارتباط با لغزش طوری که در معادله (1-32) نشان داده شده می باشد ، می‌باشد. الگوریتم کنترل برای محاسبه زاویه شار رتور با بهره گیری از کنترل IFO در شکل 1-6 نشان داده شده می باشد.

 

شکل 1-‌‌6- طرح جهت یابی غیر مستقیم میدان.

 

این الگوریتم بر این فرض استوار می باشد که شار در راستای محور q صفر می باشد که یک شرط را  به فرمان لغزش که  می باشد، تحمیل می کند.  شرط لازم و کافی برای ضمانت اینکه تمام شار در راستای محور d قرار داشته باشداین می باشد که  شار در راستای محور q صفر باشد. آن گاه می‌توان زاویه را با افزودن زاویه لغزش و زاویه رتور محاسبه نمود. زاویه لغزش شرط لازم و کافی برای کنترل مجزای شار و گشتاور را در بردارد. IFOC یک کنترل پیش خور به ثابت زمانی می باشد که در فرکانس لغزش پیش خور جهت یابی میدان را انجام می‌دهد. این کنترل پیش خور به ثابت زمانی مدار باز رتور Tr خیلی حساس می باشد. پس بایستی به مقصود رسیدن به کنترل مجزای گشتاور و شار به وسیله کنترل iqs و ids ، Tr به گونه مناسبی شناسایی گردد. وقتی Tr به صورت صحیح تنظیم نشود موتور نیز اندازه نشده خواهد بود و عملکرد کنترلر ناشی از کنترل مجزای گشتاور و شار کند خواهد بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Indirect Field Orientation (IFO)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word