شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

– مقدمه

مسیریابی بهینه فیدرها با در نظر داشتن تأثیر آن درکاهش هزینه سرمایه گذاری اولیه ایجاد و یا توسعه پست های فوق توزیع و توسعه فیدرها با عنایت به نیاز امروز و آتی به انرژی الکتریکی، کاهش تلفات فیدرها و افزایش قابلیت اطمینان از عوامل مهم و تاثیرگذار در طراحی شبکه می باشد.

در مسیریابی بهینه فیدرها رعایت حداکثر بارگذاری مجاز فیدرها، رعایت حداکثر بارگذاری پستهای فوق توزیع، رعایت حداکثر افت ولتاژ مجاز و رعایت محدودیت های جغرافیائی الزامی می باشد.

اطلاعات مورد نیاز پایه برای حل مساله مسیریابی فیدرها، عبارتند از:

  • رشد بار
  • نرخ بهره و تورم
  • اندازه افت ولتاژ مجاز
  • مکان پست فوق توزیع
  • مکان پست های توزیع
  • مسیرهای موجود فیدر
  • محدودیت های جغرافیائی و شهری
  • اندازه بار هریک از پست های توزیع
  • نوع و قیمت فیدر فشار متوسط مورد بهره گیری
  • مناطقی که بایستی الزاما از فیدرهای زمینی بهره گیری گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word