تکه هایی از این پایان نامه :

درایوهایی برای تعدیل نیازمندی‌های دینامیکی

حال به ارئه روش هایی برای متعادل کردن ویژگی های دینامیکی درایوهای موتور القایی می پردازیم.

2-3-1-تخمین بر اساس نیروی ضدمحرکه

پیش‌قدم کار کنترل برداری بدون حس‌گر، جوتن1 بود. روش او تخمین بردار نیروی ضد محرکه  را به عنوان سیگنال راهنما از جایی که ولتاژ مرجع استاتور و سیگنال تخمینی فرکانس رتور تولید می شوند، به کار می برد. با این فرض گشتاور الکترومغناطیسی به صورت زیر اظهار می گردد:

 

با در نظر داشتن مختصات استاتور  بردار جریان رتور از معادله (2-1-ب) جای گذاری می گردد. این کار با فرض تغییرات آرام دامنه شار رتور انجام می شود. نیروی ضد محرکه می تواند به صورت زیر تقریب زده گردد:

 

که بعد از مقداری محاسبه به ارتباط زیر خواهیم رسید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

جملات شار رتور با بهره گیری از معادله (2-9) جای‌گذاری می شوند:

 

این معادله دیاگرام گذر سیگنال شکل (2-2) را تعریف می کند که در آن ui دوباره توسط مراجع (2-1-الف) و (2-2) و (2-9) ساخته شده می باشد.

 

شکل2‌-2- تخمین گر فرکانس رتور بر اساس بردار  نیروی ضد محرکه؛ N: صورت کسر.

 

تخمین‌گر فرکانس رتور در شکل (2-2) یک قسمت از سیستم کنترل درایو شکل (2-3) را تشکیل می دهد. حلقه کنترل سرعت برای عملکرد در میدان های ضعیف با  خطی شده می باشد.

1 – Joetten

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word