تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعه بعضی سلول های ارائه شده

در ادامه این پژوهش به ادامه مطالعه سلول های ارائه شده که هر یک دریکی از پارامترهای مربوط به بهبود سلول حافظه ارائه شده اند می پردازیم علاوه براین مورد به مطالعه طرح layout سلول های حافظه ارائه شده که در واقع بیانگر مساحتی می باشد که ترانزیستورهای تشکیل دهنده سلول حافظه اشغال می کنند در این زمینه به ارائه layout سلول پایه سلول های ارائه شده جهت بهبود پارامترهای عملکردی سلول حافظه می پردازیم دراین زمینه سلوهایی ارائه شده اند که فضای کمتری را در تراشه گیت قابل برنامه ریزی میدانی اشغال می کنند اما این کاهش مساحت در پاره ای اوقات منجر به ایجاد اختلال در سایر پارامترهای عملکرد سلول حافظه گردد که در نهایت بایستی به یک تعادل مابین این پارامترها و فضای اشغال شده و سربار مساحتی وعملکرد بهینه سلول های حافظه که در نهایت منجر به ارائه یک سلول حافظه با کیفیت و بهینه که عملکرد مناسبی داشته و فضای کوچی را در عین حال اشغال کند برسیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word