عنوان کامل پایان نامه :ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت 

تکه هایی از این پایان نامه :

ایده‌ها و نوآوریها

با در نظر داشتن کارهای انجام گرفته بر روی جزیره‌سازی موارد برجسته‌ای را که می گردد عنوان نمود به صورت زیر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پیش بینی ناپایداری در سیستم قدرت: فرض بر این می باشد که با بهره گیری از یکی از روشهای ارایه شده در مراجع وقوع ناپایداری در سیستم قدرت قطعی بوده و از اینرو سیستم حفاظتی پیش‌گیرانه نتوانسته پاسخگوی کنترل سیستم معیوب باشند و نیاز به سیستمهای حفاظتی اصلاحی می باشد. از اینرو بایستی یک الگوی حفاظتی خاص و یا یک سری الگوهای شفابخش طراحی گردد تا سیستم را تا حد امکان از فروپاشی کلی دور نگه داشته و یا سیستم را به جزایر پایدار تبدیل کنند. در بحث جزیره‌سازی سیستم قدرت، می‌توان انواع اغتشاشات را به دو گروه مضر و غیر مضر دسته بندی نمود. مقصود از اغتشاشات مضر آن دسته از وقایعی هستند که منجر به وقوع ناپایداری و فروپاشی در سیستم شده و زیانهای سهمگینی را بر پیکره آن وارد می‌کنند. اغتشاشات غیرمضر از این دیدگاه آنهایی هستند که وقوعشان نهایتا منجر به بروز ناپایداری در سیستم نمی‌شوند. هدف از تقسیم‌بندی اغتشاشات شبکه به دو گروه فوق به این دلیل صورت می‌گیرد که اصولا بحث الگوی حفاظتی خاص و در نتیجه جزیره‌سازی سیستم تنها در مواقعی بکار می‌افتد که خطای روی‌ داده نهایتا منجر به فروپاشی تمام و یا بخش عظیمی از شبکه گردد. پس از همان آغاز تمرکز ما بر روی سناریوهایی می باشد که به همراه اغتشاشات مضر باشند. از اینرو الگوهای حفاظتی خاص تنها برای اغتشاشات مضر طراحی می‌گردند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word