تکه هایی از این پایان نامه :

کنترل پیش خور (فید فوروارد) ولتاژهای استاتور

در این دیدگاه ی اوکویاما1 ]10[ ، ولتاژ مرجع استاتور در مختصات میدان ،  ، به عنوان سیگنال پیش خور تولید می گردد. مؤلفه های این سیگنال از معادله(2-4-الف) با فرض شرایط حالت پایدار  به دست آمده اند.

از آن جایی که  می باشد و با فرض  خواهیم داشت:

 

جریان محور d ، isd توسط مقدار مرجع اش  تغییر مکان می یابد. نتیجه سیگنال های پیش‌خور توسط معادله ساخته شده ، در شکل (2-9) نمایش داده شده می باشد.

 

شکل2‌-9- کنترل فید فوروارد ولتاژهای استاتور، جهت‌یابی شار رتور.

 

سیگنال های وابسته به پارامترهای ماشین نیاز به جبران خطا به وسیله یک حلقه کنترلی مازاد را ایجاب می کند. یک کنترل کننده ی isd تصحیح خطا در  را تضمین می کند ، بدین گونه که روی شار ماشین تأثیر می گذارد. سیگنال  که گشتاور مرجع را ارائه می دهد از خروجی کنترل کننده سرعت به دست می آید. سرعت تخمینی  با فرکانس استاتور  و فرکانس تخمینی رتور  ترکیب شده می باشد که این دومی با جریان سازنده ی گشتاور isq متناسب می باشد. از آن جایی که وقتی سرعت میدان گردان افزایش می یابد ، گشتاور هم افزایش می یابد ،  و پس زاویه ی میدان  می تواند از کنترل کننده ی isq به دست آید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 – Okuyama

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word