عنوان کامل پایان نامه :ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت 

تکه هایی از این پایان نامه :

7-1-     کاهش مرتبه سیستمهای قدرت و خوشه بندی اطلاعات

از آنجا که یکی از نیازمندیهای اساسی در بحث جزیره سازی دسته بندی عناصر شبکه مانند واحدهای نیروگاهی، خطوط انتقال و باسهای شبکه قدرت در گروههایی می باشد که دارای یک سری خصوصیات مشابه هستند، از اینرو خوشه بندی (Clustering) مناسب شبکه از بحثهای مهم این رساله خواهد بود. همچنین کاهش مرتبه برای سیستمهای قدرت با ابعاد وسیع به مقصود تعیین معادلهای دینامیکی سیستم و پرهیز از رویارویی با محاسبات حجیم و غیرضروری در این رساله اجتناب ناپذیر می باشد.

خوشه بندی اطلاعات به معنی فرایند گروه بندی داده‌هایی می باشد که دارای درجه‌ای از مشابهت بوده و یا اینکه درجه خاصی از همانندی را از خود نشان می‌دهند. مجموعه‌ای از روشهای واکاوی آماری داده‌ها هست که در رشته‌های مختلف علوم مانند بیولوژی، پردازش تصویر، تشخیص الگو، داده‌کاوی و یادگیری ماشین بکار گرفته می شوند. روشهای خوشه‌بندی را در حالت کلی می‌توان در دو گروه گسترده جای داد که عبارتند از: روشهای خوشه‌بندی تحت نظارت و روشهای خوشه‌بندی بدون نظارت. در روش خوشه‌بندی نظارتی، دسته‌بندی در نمونه‌های طبقه‌بندی شده صورت می‌گیرد. در حالی که در روش خوشه‌بندی غیرنظارتی نمونه‌های آماری مجزا می‌باشند. خود خوشه‌بندی غیرنظارتی را می‌توان به دو گروه کوچکتر زیر دسته بندی نمود [100].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word