تکه هایی از این پایان نامه :

رؤیتگرهای تطبیقی

در قسمت قبل تبیین داده گردید که دقت تخمین مدل های حلقه باز با کاهش سرعت مکانیکی ، کاهش می یابد. محدوده عملکرد قابل قبول به چگونگی دقت پارامترهای مدل که می توانند خود را با پارامترهای متناظر در ماشین واقعی تطبیق دهند ، بستگی دارد. این موضوع مخصوصاً در سرعت‌های کم که انحراف پارامترها اهمیت دارند، بر روی حالت پایدار و عملکرد دینامیکی سیستم درایو تأثیر می‌گذارد. نیرومندی پیش روی عدم تطبیق پارامتر و سیگنال نویز می‌تواند با به کاربردن رؤیتگرهای حلقه بسته برای تخمین متغیرهای حالت و شاید پارامترهای سیستم بهبودی حاصل نماید.

رؤیتگر غیر خطی مرتبه کامل

یک رؤیتگر تمام مرتبه می تواند با معادلات (2-4) ماشین ساخته گردد. سیستم مختصات ساکن ،  ، که از مدل ماشین در قسمت بالایی شکل (2-16) نتیجه می گردد، انتخاب شده می باشد.

 

شکل2‌-‌‌16-  رؤیتگر غیر خطی مرتبه کامل.

 

یک جبران‌گر خطا به مدل رؤیتگر ساخته شده اضافه شده می باشد. خطای بین جریان مدل و جریان ماشین  می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word