سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز

قلمرو مکانی و زمانی پژوهش:

قلمروی مکانی این پژوهش شهرستان شیراز میباشد و جامعه ی آماری آن را گردشگران داخلی[1]  کشور تشکیل میدهند.

قلمرو زمانی پژوهش:

این پژوهش به شکل مقطعی بوده و  از تیرماه سال 93 تا دی ماه همین سال را در بر میگیرد.

 

1-8- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه:

با در نظر داشتن جامعه آماری، نمونه گیری از دیدارکنندگان در دسترس انجام خواهد گردید. جمعیت مورد مطالعه را کلیه‏ی بازدیدکنندگان از شیراز تشکیل میدهند. زیرا حجم جامعه‏ی مورد مطالعه در دست نبود، به دلیل عدم دسترسی به کلیه بازدیدکنندگان، از روش تعیین حجم نمونه در جامعه نامحدود بر اساس فرمول زیر بهره گیری گردید.

فرمول 1-1 تعیین حجم نمونه در جامعه نامحدود

 

 

 

در فرمول فوق:

مقدار  یک مقدار ثابت می باشد که به فاصله اطمینان و سطح خطا α بستگی دارد.

در این فرمول مهمترین پارامتری که نیاز به برآورد داردS²  می باشد که همان واریانس نمونه اولیه می باشد. برای تعیین واریانس جامعه از یک نمونه گیری مقدماتی بهره گیری گردید بدین مقصود پرسشنامه پژوهش به صورت تصادفی بین 30 نفر از بازدیدکنندگان توزیع گردید.که این کار یعنی توزیع پرسشنامه ی مقدماتی در دو نقطه ی مهم گردشگری شیراز یعنی باغ ارم و دروازه قرآن انجام گردید.واریانس پاسخ‏های بدست آمده از نمونه اولیه برابر 0.0982 بوده و از قرار دادن آن در فرمول فوق در سطح اطمینان 95% حجم نمونه 151 بدست آمد، لیکن از آنجا که احتمال میرفت بعضی از پرسشنامه‏ها احتمالا برگردانده نخواهند گردید، 170 پرسشنامه توزیع گردید که نهایتا 150 عدد جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

1-9- روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد بهره گیری برای آن

 

در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و کتابخانه ای بهره گیری خواهد گردید. بدین ترتیب که برای جمع آوری اطلاعات به مقصود تدوین ادبیات پژوهش و مبانی نظری آن، از روش کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه های تنظیم شده و پاسخگویی به سوالات پژوهش از روش میدانی بهره گیری خواهد گردید. ابزار گردآوری اطلاعات میدانی در این پژوهش پرسشنامه می باشد که با در نظر داشتن تعریف متغییرهای عملیاتی پژوهش تهیه و تنظیم خواهد گردید.

1-10- چارچوب

[1] – domestic

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرایند تشکیل تصویر مقصد تحت تاثیر چه عواملی قرار میگیرد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران تاثیری دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز  با فرمت ورد