عنوان کامل پایان نامه :ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت 

تکه هایی از این پایان نامه :

روش نقطه تعادل ناپایدار (U.E.P ) کنترل کننده مرزی (BCU)

بعد از کارهای انجام شده توسط Attay، که پیشنهاد دهنده اصلی روش U.E.P کنترل‌کننده بود. روش BCU‌ نقطه عطف دیگری در اعمال روشهای تابع انرژی برای مطالعه پایداری بود. این روش نسبت به روش تقاطعی PEBS حساس‌تر می باشد و از آن تابع انرژی حفظ کننده ساختار بدست آورده گردید. در حال حاضر حوزه ( Transient Energy Function)TEF  یک حوزه فعال تحقیقاتی در زمینه مطالعه پایداری گذرای سیستمهای قدرت می باشد. روش تابع انرژی یا روش لیاپانف یکی از روشهای معتبر در تحلیل پایداری گذرای سیستمهای قدرت به شمار می‌رود و به دلیل کارایی آن در تعیین زمان خطای بحرانی با سرعت بالا می‌تواند در ارزیابی زمان واقعی  پایداری سیستم قدرت مورد بهره گیری قرار گیرد. مانند خصوصیات بارز این روش عدم نیاز آن به حل معادلات دیفرانسیل غیرخطی در حوزه زمان می باشد [66].

یکی از نیازمندیهای اساسی در جزیره‌سازی سیستم پیش‌بینی وقوع فروپاشی سیستم می باشد که مطالعه پایداری به روش لیاپانف می‌تواند وقوع ناپایداری را با سرعت بالا پیش‌بینی کند. همچنین در بحث جزیره‌سازی سیستم، پایداری گذرای جزایر تشکیل شده در حضور رخدادهای گوناگون مانند حوادث (N-K ) دارای اهمیت فوق‌العادهای می باشد زیرا که بایستی پایداری گذرای همه جزایر با سرعت زیاد ارزیابی گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word