عنوان کامل پایان نامه :ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعات انجام گرفته در حوزه جزیره‌سازی

جزیره‌سازی سیستم قدرت می‌تواند به گونه موثری از فروپاشی کلی جلوگیری کند. استراتژی کنترلی که نحوه شکستن سیستم را به جزایر کوچکتر مشخص می کند بایستی به صورت زمان واقعی انجام گیرد. در [85] روش دیاگرام OBDD (Ordered Binary Decision Making ) پیشنهاد داده شده می باشد که برای جستجوی استراتژی شکستن سیستم با در نظرگرفتن محدودیتهای حالت دایم، یعنی تعادل تولید و مصرف و نیز محدودیتهای مربوط به ظرفیت قابل انتقال خطوط بکار رفته می باشد. در این مقاله نویسندگان نشان داده‌اند که بدون اعمال هیچگونه کنترلهای اصلاحی استراتژی جزیره‌سازی ممکن می باشد جزایر ناپایداری را ارایه کند. هر کدام از استراتژیهای عملی شکستن سیستم نه تنها محدودیتهای حالت دایم را ارضا می کند بلکه جزایر پایداری را تولید می کند که می‌تواند از وقوع فروپاشی جلوگیری کند. همچنین در این مقاله یک تکنیک جدید برای جستجوی استراتژی جزیره‌سازی در جهت افزایش بازده و عملی‌‌بودن آن ارایه داده می باشد که در آن از مفاهیمی مانند تفکیک سیستم، پردازش موازی، دسته‌بندی ژنراتورها و روش کات‌ست بهره گیری گردیده می باشد. شبیه‌سازی روی سیستم 118 شینه IEEE نشان می‌دهد که قسمت زمان واقعی روش پیشنهادی در مدت کوتاهی استراتژی عملی برای شکستن سیستم را پیدا می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word