تکه هایی از این پایان نامه :

مراحل الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک جهت رمزگذاری[1] ساختارها و تولید ساختارهای شروع و انتخاب ساختارها برای تکرارهای بعدی، دارای مراحلی می باشد که بطور اجمالی به تبیین ذیل تبیین داده می گردد:

2-4-4- ایجاد ساختار اولیه

اولین گام در الگوریتم ژنتیک، تولید ساختارهای اولیه می باشد. ساختار اولیه می بایستی به گونه مناسبی کدگذاری گردد. روش های کدگذاری متعددی برحسب نوع مسئله، هست. مهمترین روش کدگذاری، دوگان[2] و حقیقی[3] می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-5- تولید ساختارهای جدید

ایجاد ساختارهای جدید به این شکل می باشد که تعدادی از بهترین ساختارها را درنظرگرفته و از بین این ساختارها، تعداد حضور هر ساختار را به گونه تصادفی براساس اندازه شایستگی آنها طی روش انتخاب موردنظر تعیین و ساختارهای مذکور دو به دو و بطور تصادفی برای تولید باقیمانده ساختارها، انتخاب و با یکدیگر تلاقی می دهیم، که این اقدام را تقاطع[4] می نامیم. سپس بطور تصادفی تعدادی بیت، از کل ساختارها را انتخاب و مقدار آنها را در محدوده قابل قبولی، تغییر می دهیم که این اقدام را هم جهش[5] می نامیم. سپس کل ساختارهای موجود و ایجاد شده دوباره مورد ارزیابی قرارگرفته و برجسب نتیجه ارزیابی مرتب می گردند، اگر بهترین ساختار حائز شرائط مطلوب بود، جواب مسئله می باشد، اگر این طور نباشد مراحل تولید ساختار جدید تا بدست آمدن ساختار بهینه، ادامه پیدا می کند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word