عنوان کامل پایان نامه :تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها

تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌    مروری بر کارهای پیشین

تا کنون تحقیقات فراوانی در مورد تعیین سایز بهینه منابع انرژی در ریزشبکه ها و منابع تولید پراکنده صورت گرفته می باشد. هدف اکثر این تحقیقات حصول کمترین هزینه تولید، تولید کمترین اندازه آلودگی، افزایش قابلیت اطمینان سیستم، حداکثر سازی اندازه تولید و یا ترکیبی از اهداف ذکر گردیده با حق تقدم قائل شدن برای هرکدام می‌باشد. الگوریتم‌های متنوعی برای تعیین ساز منابع انرژی موجود در سیستم می باشد و نرم افزار های متنوعی برای نیل به هدف به وجود آمده می باشد؛ اما در هر بهینه‌سازی قیدهایی موجود می‌باشد که بایستی توجه گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از مهمترین تکنیک‌های بهینه‌سازی در تعیین سایز ریزشبکه‌ها الگوریتم ژنتیک[1] می‌باشد که در مراجع [8]–[11] مطالعه شده‌می باشد.

از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات[2] در مراجع [5], [12], [13] به کرات به مقصود بهینه‌سازی منابع انرژی در ریزشبکه‌ها و شبکه‌های هوشمند بهره گیری شده‌می باشد.

مانند تکنیک‌های دیگری که در بهینه‌سازی در ریزشبکه ها بهره گیری می گردد، می‌توان به برنامه ریزی خطی [3][14]، شبکه عصبی[4] [15], [16] ، الگوریتم ترکیبی[5] [17]، روش احتمالی تکرار شونده [6][18]–[20] را نام برد.

[1] Genetic Algorithm

[2] Particle Swarm

[3] Linear Programming

[4] Neural Networks

[5] Simplex Algorithm

[6] Iterative and Probabilistic Approaches

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word