تکه هایی از این پایان نامه :

روش پیشنهادی

الگوریتم پیشنهادی طوری طراحی شده می باشد که بتواند با حفظ ترکیب اولیه جزایر که توسط دینامیک سیستمهای قدرت به هم پیوسته تعیین شده می باشد بتواند به حداقل بارزدایی در جزایر ایجاد شده دست یابد و از اینرو عدم تعادل بین تولید و مصرف در داخل این جزایر را به حداقل برساند.

در روش پیشنهادی برای انجام پژوهش با در نظر داشتن موارد ذکر گردیده در بند مربوط به ایده‌ها و نوآوریهای رساله گامهای زیر برای انجام پروژه برداشته خواهد گردید.

  • با بهره گیری از روش تطبیق گشتاورها و روش زیر فضای Krylov مدهای بین ناحیه ای سیستم مورد مطالعه را که در یک بازه فرکانسی معین قرار دارند محاسبه می گردد. بهره گیری از این روش در جهت افزایش سرعت محاسبات و تمرکز روی مدهای بین ناحیه‌ای بوده می باشد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • با بهره گیری از مدهای بین ناحیه‌ای بدست‌ آمده گروه‌بندی اولیه ماشینها توسط نظریه‌های معتبر خوشه‌بندی تعیین شده و از روی آن مرزهای اولیه جزایر و ماشینها و باسهای داخل آنها بدست می‌آیند. از آنجا که این جزایر اولیه با در نظر داشتن دینامیک شبکه مشخص گردیده اند پس ماشینهای سنکرون در یک جزیره قرار خواهند گرفت. هدف این قسمت تعیین تعداد واقعی جزایر اولیه به مقصود اجتناب از صرف زمان در محاسبات و نیز تعیین جزایری می باشد که احتمال پایداری آنها با در نظر داشتن همسو بودن ماشینهای موجود در داخل آنها بیشتر می باشد.
  • با بهره گیری از اطلاعات استاتیکی و دینامیکی شبکه مشخصات این جزایر اولیه از قبیل تولید، مصرف، تعداد ماشین، ظرفیت شروع مجدد، خطوط قابل دسترس و غیره معین می‌گردند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word