تکه هایی از این پایان نامه :

زیربرنامه تعیین سطح مقطع هادی های سکشن ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این زیربرنامه، برای تعیین سطح مقطع هادی های سکشن ها مورد بهره گیری قرار می گیرد به این شکل که ماتریس مطلوب براساس هر ساختار، از ماتریس مشخصات بدست آمده و براساس نوع احداث فیدر (زمینی یا هوائی ) پیش بینی شده در ماتریس مشخصات و با در نظر داشتن توان های اکتیو بارها، حداقل مقطع مناسب هادی های سکشن ها با بهره گیری از جداول هادی های ACSR و کابل ها، تعیین  می گردد.

3-6- زیر برنامه تست شعاعی بودن شبکه

جهت تست شعاعی بودن شبکه از دو تابع مهم و قوی sparse و graphtraverse که در فصل دوم در مورد آنها بحث گردید، بهره گیری می کنیم.

الگوریتم زیر برنامه تست شعاعی بودن شبکه

الگوریتم زیر برنامه تست شعاعی بودن شبکه به تبیین زیر می باشد:

1) سکشن های بین باس های مبدا و مقصد مشخص شده در ماتریس مشخصات را برای تابع sparse به عنوان ورودی جهت تولید زوج مرتب ها، تعریف می کنیم.

2) بر روی شبکه تعریف شده از خروجی تابع کم پشته، توسط تابع  graphtraverse از طریق الگوریتم جستجوی عمیق اول پیمایش انجام داده و باس هائی که تشکیل یک شبکه شعاعی را می دهند، بدست می آوریم.

3) تعداد یک های ساختار تولید شده از طریق الگوریتم ژنتیک و درخت پوشای کمینه، که مبین تعداد سکشن ها می باشد را شمارش می کنیم.

4) تعداد باس تولید شده درخروجی تابع graphtraverse که مبین تعداد باس تغذیه شده می باشد، را شمارش می کنیم.

5) در صورتی که تعداد یک ساختارها برابر تعداد کل باس موردنظر منهای یک و تعداد باس تولید شده در خروجی تابع graphtraverse برابر تعداد کل باس شبکه موردنظر باشد، شبکه مورد مطالعه، شبکه ای شعاعی می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word