تکه هایی از این پایان نامه :

تخمین‌گرهای هوشمند

2-6-1-تخمین‌گر عصبی سرعت آموزش بلادرنگ

در این بخش به مطالعه یک تخمین‌گر عصبی با آموزش بلادرنگ می پردازیم. سرعت رتور به عنوان خروجی شبکه عصبی در نظر گرفته شده می باشد. ساختار چند لایه ای و برگشتی شبکه عصبی آن را در برابر تغییرات پارامترها و همچنین نویز سیستم مقاوم می سازد. وزن نرون ها به صورت پیوسته توسط الگوریتم  بعد از انشار خطا به صورت بلا درنگ در طول کار درایو اصلاح می گردد بنابر این شبکه عصبی مذکور نیاز به تعلیم ایستا[1] ندارد. در روش مذکور از دو مدل ولتاژی و جریانی شار برای تخمین سرعت موتور القایی به کمک شبکه عصبی بهره گیری می گردد . ولتاژ و جریان موتور القایی در مرجع ساکن اندازه گیری می گردد و به کمک روابط زیر شار رتور در مرجع ساکن تعیین می گردد.

شکل ( 2-19 ) ساختار تخمین گر سرعت رتور را نشان می دهد. معادلات ولتاژ و جریان به ترتیب از روابط ( 2-31 ) و ( 2-32 ) تعیین می شوند و دو رؤیتگر شار مستقل از هم می‌باشند. خروجی شبکه عصبی سرعت تخمینی می‌باشد که از آن به عنوان ورودی برای مدار قابل تنظیم بهره گیری می گردد.

[1]  Offline

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word