تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعات انجام گرفته در حوزه فرکانس

یک سیستم قدرت را می‌توان به صورت یک مجموعه از معادلات دیفرانسیل غیرخطی و معادلات جبری بیان نمود. در زمان وقوع اغتشاشات کوچک روش تحلیل پایداری سیگنال کوچک را می‌توان برای مطالعه رفتار شبکه بکار برد. در این نوع سیستمها رفتار دینامیکی هر کدام از متغیرهای حالت سیستم عملا یک ترکیب خطی از رفتار دینامیکی مدهای خطی سیستم می باشد. المانهای موجود در بردارهای ویژه سمت راست اندازه مشارکت مدها را در یک متغیر حالت خاص نشان می‌دهند. این مفهموم در درک الگوریتم‌های گروه‌بندی بر اساس تئوری همسویی کند دارای اهمیت می باشد. تحلیل همسویی کند نشان می‌دهد که تقسیم‌بندی بر اساس تعداد  مد کند می‌تواند اتصالات ضعیف بین نواحی را نشان دهد. بعد از اینکه  تا از مدهای کند در سیستم انتخاب شدند ستونهای متناظر با آنها در ماتریس مدال می‌تواند اثر مدهای انتخاب شده را در متغیرهای حالت نشان دهند. در صورتی که دو تا از سطرهای ماتریس بردارهای ویژه دارای اندازه‌های یکسان مطابق با مدهای باشند در این صورت ماشینهای انتخاب شده باهم دارای همسویی نسبت به مدهای انتخاب شده هستند. مدل یک سیستم قدرت بزرگ شامل پدیده‌های دینامیکی می باشد که دارای سرعتهای مختلف بوده و روی همدیگر تاثیر می‌گذارند. برای تحلیل مسایل مختلف پایداری معمولا دینامیکهای سیستم را به چهار دسته زیر تقسیم می‌کنند [12] و [83].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word