عنوان کامل پایان نامه :ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت 

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعات انجام گرفته در حوزه زمان

به دنبال اغتشاشات بزرگ، گروههای ژنراتور‌ها تمایل دارند که با همدیگر نوسان کنند. از این رو توجه ما بر روی نوسانات بین ناحیه‌ای، بین گروههایی از ماشینها می باشد. این نوسانات از نظر فرکانس از نوسانات بین ماشینهایی که از نظر الکتریکی به همدیگر نزدیک هستند پایین‌تر می باشد. به عنوان یک نتیجه از آن بین مقیاسهای زمانی این دو پدیده جدایی هست. در  [80-79] روش همسویی کند بر اساس مدل دو زمانی به گونه موفقیت‌آمیز برای تقسیم سیستم قدرت به گروههای ژنراتورهای همسو بهره گیری شده می باشد.

روش همسویی کند ژنراتورها به گونه گسترده‌ای برای دسته‌بندی حرکت ژنراتورها با در نظرگرفتن دینامیک و توپولوژی شبکه مورد بهره گیری قرار می‌گیرد [82-81]. بر اساس تئوری همسویی کند، ژنراتورهای موجود در سیستم را می‌توان به چندین گروه تقسیم نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word