تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌ الگوریتم مبتنی بر سناریو برای عدم قطعیت توان تولیدی از توربین بادی و آرایه خورشیدی

بسیاری از مهندسان برای بهبود قابلیت اطمینان سیستم‌های وابسته به پدیده‌های تصادفی در کوشش هستند. مد نظر داشتن این نکته که پدیده‌های زیست محیطی ذاتا دارای حالت تصادفی در وقوع هستند، نیازمند آن هستیم که حساسیت سیستم به اثرات زیست محیطی کاسته شوند. در این پایان نامه هدف از مطالعه الگوریتم میتنی بر سناریو کاهش حساسیت سیستم به عدم قطعیت در تولید آرایه های خورشیدی و  توبین‌های بادی می‌باشد که آن‌را توان تولیدی نامطمئن  می‌نامیم.

به گونه کلی در روش سناریو مد متغیر تصادفی را با  و به مجموعه متغیرهای تصادفی وابسته به زمان تعریف می گردد[55].

(‏3‌.‌23)

اگر فرایند تصادفی متغیر باشد، به صورت زیر نمایش داده می گردد:

(‏3‌.‌24)

 

که به عنوان شاخص سناریو و تعداد سناریوهای احتمالی تعریف می گردد. به مقصود تعریف هر چه بهتر سناریوها بایستی برای هر فرآیند تصادفی احتمال وقوع تعیین گردد و مجموع احتمال وقوع فرآیندها برابر یک می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

دسته‌ها: پایان نامه های ارشد