تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعات انجام شده در مورد همسویی(Coherency) و تعیین معادلهای دینامیکی

تئوری کوهرنسی‌کند (Slow Coherency Theory) به گونه گسترده‌ای در مطالعات دینامیکی شبکه‌های قدرت برای کاهش مرتبه سیستم مادامی که دقت آن زیاد تحت تاثیر قرار نگیرد مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. در این قسمت گروه‌بندی ژنراتورهای هم‌رفتار با این روش ارایه شده می باشد که از آنها به عنوا ن ژنراتورهای همسو یاد می گردد. این روش دارای خصوصیات خیلی خوبی به صورت زیر می باشد [79].

  • گروههای ژنراتورهای همسو تقریبا مستقل از اندازه اغتشاش روی داده در شبکه هستند.
  • گروههای ژنراتورهای همسو از درجه و دقت مدلسازی ماشین‌ها مستقل هستند.

اولین خصیصه یک زمینه نظری برای طراحی استراتژی جزیره‌سازی مستقل از اغتشاش ارایه می کند و این امر را امکانپذیر ساخته می باشد تا بتوان الگوی جزیره‌سازی را قبل از وقوع اغتشاش طراحی نمود.

خصیصه دوم اظهار می کند که مدل کلاسیک می‌تواند برای تحلیل گروه‌بندی ژنراتورها بهره گیری گردد که می‌تواند تا حدود زیادی حجم محاسبات لازم را کاهش دهد.

با این تفاصیل، مطالعات مختلف نشان می‌دهند که همسویی ژنراتورها می‌تواند نسبت به تغییرات شرایط بهره‌برداری و نقطه کار سیستم تغییر کند، از اینرو اطلاعات مربوط به گروه‌بندی ژنراتورها در یک نقطه کار معین و خاص ممکن می باشد برای نقاط بهره‌برداری دیگر مناسب نباشد. از آنجا که برای دستیابی به یک الگوی جزیره‌سازی مناسب بایستی دینامیک سیستم قدرت مورد بهره گیری قرار گیرد این روش یکی از روشهای مرسوم برای گروه‌بندی ژنراتورها در فرایند جزیره‌سازی می باشد به طوری که ژنراتورهای موجود در یک گروه بایستی در یک جزیره قرار داده شوند. به نظر می‌رسد که مطالعات بیشتری برای مطالعه ارتباط بین همسویی ژنراتورها و شرایط بهره‌برداری سیستم مورد نیاز باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word