تکه هایی از این پایان نامه :

تبدیل متعامد

ولتاژهای سه فاز، جریان ها و شارهای موتورهای القایی را می‌توان در جملات بردارهای فضایی مختلط تجزیه و تحلیل نمود. با در نظر داشتن جریان ها ، بردارهای فضایی را می‌توان به صورت های زیر تعریف نمود. فرض اینکه ic , ib , ia جریان هایی لحظه ای در فازهای استاتور هستند و داریم:

ia + ib + ic = 0 و بردار جریان مختلط استاتور به صورت زیر تعریف می گردد:

که در آن   و  اپراتور فضایی می باشد و .

دیاگرام زیر بردار فضایی مختلط جریان استاتور را نشان می‌دهد.

شکل 1‌-1-  بردار فضایی جریان استاتور.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

که (a,b,c) محورهای سیستم سه فاز هستند. این بردار فضایی جریان یک سیستم سه فاز لحظه ای را نمایش می‌دهد. این بردار فضایی هم چنین می‌تواند در یک چهار چوب مرجع دیگر تنها با دو محور متعامد  رسم گردد. قسمت حقیقی بردار فضایی مساوی مقدار لحظه ای مؤلفه جریان استاتور روی محور مستقیم  می باشد. قسمت موهومی ، برابر با مؤلفه جریان استاتور روی محور عمودی   می‌باشد. پس بردار فضایی جریان استاتور در چهارچوب مرجع ساکن وابسته به استاتور می‌تواند به صورت زیر اظهار گردد:

 

بردارهای فضایی کمیت‌های دیگر موتور (ولتاژها ، جریان های رتور ، شارهای مغناطیسی) نیز  می‌توانند به همان روش بردار فضایی جریان استاتور تعریف شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word