تکه هایی از این پایان نامه :

درخت پوشای کمینه

در یک گراف درخت پوشا درختی می باشد که خود یک زیرگراف از G بوده و شامل تمام گره های گراف G می باشد. در یک گراف وزن دار اغلب به دنبال درخت پوشائی هستیم که دارای کمترین مجموع وزن روی شاخه ها باشد. چنین درختی را درخت پوشای کمینه گویند]16[.

در این پایان نامه از الگوریتمی برای ایجاد درخت پوشای بهینه با ویژگی های ذیل بهره گیری می گردد:

  • حفظ حالت شعاعی شبکه
  • تغذیه تمامی بارهای شبکه
  • حداقل کردن مجموع وزن شاخه ها
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الکوریتم کلاسیک موردنظر بهره گیری با خصوصیات مورد تصریح، الگوریتم پریم نام دارد.

در این الگوریتم، از یک رأس شروع می کنیم و یال با کمترین وزن که از آن می گذرد را انتخاب می کنیم. در مرحله بعد یالی انتخاب می گردد که کمترین وزن را در بین یال‌هایی که از دو گره موجود می گذرد داشته باشیم. به همین ترتیب در مرحله بعد یالی انتخاب می گردد که کمترین وزن را در بین یال هایی که از سه گره موجود می گذرد داشته باشد. این سیاق را تا جائی که درخت پوشای بهینه حاصل گردد، تکرار می کنیم. بایستی توجه داشت که یال انتخابی در هر مرحله در صورتی انتخاب می گردد که در گراف حلقه ای ایجاد نکند]16[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word