تکه هایی از این پایان نامه :

خواندن داده از سلول

در این حالت داده­ای که از مرحله قبل در سلول ذخیره و نگه داری شده با فعال شدن مجدد ترانزیستور دستیابی از گره ST  در روی خط داده قرار می­گیرد و بدین شکل مشابه با عملیات خواندن نوشتن داده روی خط داده اتفاق می­افتد.

مطالعه بعضی عوامل نام مطلوب در سلول 6 ترانزیستوری پایه:

در سلول­های شش ترانزیستوری پایه سرعت سلول که همان معرف و گویای سرعت نوشته شدن و خواندن داده در سلول می باشد و مربوط به عملیات خواندن و نوشتن داده در سلول می باشد و حاشیه نویز ایستای سلول که مربوط به حالتی می باشد که داده از سلول خوانده می گردد و مقصود از این عبارت مقاومت و پایدار بودن در برابر تغییر داده در حالتی می باشد که داده از سلول خوانده می گردد وجود بعضی از عوامل سبب تغییر داده در هنگام خوانده شدن می گردد. سرعت خواندن داده از سلول و حاشیه نویز ایستای خواندن از سلول دارای ارتباط عکس با یکدیگر می­باشند (عزیزی مزرعه و همکاران 1387، 12) به این معنی که با افزایش سرعت خواندن داده از سلول حاشیه نویز ایستا کاهش می­یابد و احتمال تغییر داده در حالت خواندن از سلول افزایش می یابد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word