عنوان کامل پایان نامه : کاهش جریان نشتی در گیت قابل برنامه ریزی میدانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

سلول با نشتی پایین و آگاه به صفر

با در نظر داشتن مشاهداتی که انجام شده اکثر بیت های پیکربندی در طراحی های مختلف صفر می باشند سلول نامتقارن بهبود یافته که شامل سلول نامتقارن پایه می باشد و سلول نامتقارن بهبود یافته نسبت به جریان نشتی (Srinivasan et al 2004, 107–110). در تمامی این سلول­های نامتقارن جریان نشتی در حالتی که صفر در سلول ذخیره شده با بهره گیری از ترانزیستورهایی با ولتاژ آستانه دوگانه از نظر جریان نشتی بهبود پیدا کرده اند به این شکل که در این سلول ها این ترانزیستورها درحالت بیکاری که داده در سلول ذخیره شده و عملیات خواندن و نوشتنی صورت نمی گیرد با کاهش ولتاژ آستانه جریان نشتی کمتری ایجاد می کنند که سبب بهبود جریان نشتی تولید شده در سلول می­گردد. همچنین در این سلول ها شارژ بحرانی نیز هنگامی که سلول در حالت ذخیره داده صفر می باشد بهبود می یابد(Azizi Mazreah et al 2012, 10) . درادامه می­توانیم طراحی مربوط به layout این سلول را نظاره کنیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word