شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه : کاهش جریان نشتی در گیت قابل برنامه ریزی میدانی

تکه هایی از این پایان نامه :

مقایسه و مطالعه داده ها و نتایج حاصل از شبیه سازی

در سلول هایی که پیش از این ارائه یک سلول به عنوان سلول پایه 6 ترانزیستوری پایه در نظر گرفته شده بود که این سلول شبیه سازی گردید و نتایج آن ارائه گردید بر مبنای این سلول پایه یک سلول بهبود یافته اراده گردید که این سلول نیز به سبب جداسازی عناصری که داده را ذخیره می کنند و عناصری که داده را می خوانند نسبت به سلول پایه از نظر سرعت خواندن و نوشتن و عامل سربار مساحتی و ابعاد سلول حافظه، جریان نشتی و عملکرد کلی این سلول بهبود پیدا کرده و در نهایت بر مبنای سلول بهبود یافته و با در نظر داشتن این نکته که یکی از راهکارهای کاهش جریان نشتی در سلول های حافظه بهره گیری از پشته کردن ترانزیستورها به صورت سری می باشد ، با بهره گیری از این تکنیک اقدام به بهبود عملکرد سلول حافظه بهبود یافته نمودیم که در این سلول ترانزیستورهای پشته را درمسیر ترانزیستوری که عامل نگهداری داده در سلول در زمان نگهداری داده و ایجاد کننده مسیر فیدبک مثبت در این سلول برای پایداری داده می باشد قرار دادیم تا با کاهش جریان نشتی این ترانزیستور در این مسیر مصرف توان ایستای ناشی از این جریان نشتی که عمده مصرف توان ایستای سلول را درزمان نگهداری داده در سلول می باشد را شامل می گردد را کاهش دهیم در ادامه مشاهدات و مقایسه جریان نشتی و توان مصرفی کلی که توسط تغذیه مدار مصرف گردیده را مطالعه خواهیم نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word