متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

طبقه بندی روش های سرمایه گذاری خارجی

به گونه کلی تقسیم بندی دقیق و روشنی بین روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد. با در نظر داشتن روش های سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قانون تشویق و طرفداری سرمایه گذاری خارجی و مطالعات صورت گرفته در مورد روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی در نهایت تقسیم بندی زیر برای روش های سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته شده می باشد (سلامی و همکاران، 1390).

 

شکل 1_2 روش های سرمایه گذاری خارجی (سلامی و همکاران، 1390)

آن گونه که در شکل نظاره می گردد تعدادی از این روش های سرمایه گذاری خارجی با روش های انتقال تکنولوژی هم پوشانی دارند. روش های انتقال تکنولوژی می تواند به طرق سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بیع متقابل، لیسانس و  قرارداد دانش فنی اتفاق بیافتد. اما زیرا موضوع این پژوهش در ارتباط با روش های سرمایه گذاری خارجی می باشد و نه فقط انتقال تکنولوژی، به همین مقصود روش های انتقال تکنولوژی را می توان قسمتی از روش های سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفت. با در نظر داشتن دیدگاهی که روت در مورد روش های سرمایه گذاری خارجی اظهار نموده و همچنین با در نظر داشتن الزامات و تعاریف مندرج در قانون تشویق و طرفداری از سرمایه گذار خارجی در ایران، مجموعه ی شکل 2 به گونه کامل اظهار کننده ی روش های سرمایه گذاری خارجی می باشد.

مقصود از روش های سرمایه گذاری خارجی، ترتیبات معمول و مرسوم می باشد که ورود محصولات، فناوری، مهارت های انسانی، مدیریت و سایر منابع را به یک کشور خارجی ممکن می سازد. در ادامه این روش ها را به گونه مختصر تبیین خواهیم داد.

الف ـ سرمایه گذاری مستقیم خارجی[1]

صندوق بین المللی پول، این سرمایه گذاری را این گونه تعریف می کند: “یکی از انواع سرمایه گذاری که برای حصول سود پایدار از طریق عملیات یک بنگاه در اقتصادی غیر از اقتصاد سرمایه گذار انجام می گردد. هدف سرمایه گذار در این نوع سرمایه گذاری، داشتن تأثیر فعال و مؤثر در مدیریت شرکت می باشد.” در ویرایش پنجم این تعریف اظهار شده که برای انجام سرمایه گذاری خارجی، دست کم 10 درصد سرمایه گذاری ( سهم سرمایه گذار خارجی در مالکیت شرکت) الزامی می باشد.

آنکتاد نیز این نوع سرمایه گذاری را این گونه تعریف کرده می باشد: سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت می باشد از سرمایه ای که متضمن مناسبات بلندمدت و منعکس کننده کنترل و سود مستمر شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی بیرون از موطن سرمایه گذار باشد (دوسه[2]، 2003).

این گونه سرمایه گذاری، کاراترین و واقعی ترین سرمایه گذاری خارجی می باشد. در این گونه سرمایه گذاری، سرمایه گذاران خارجی، جداگانه یا از راه مشارکت، در تولید و ساخت کالا، برآوری مواد کانی و دیگر بخش های برنامه های اقتصادی در کشور میزبان کار می کنند (رضایی، 1391).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Foreign Direct Investment (FDI)

[2] Maitena Duce

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

  1. روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) چیست؟

2ـ5ـ1 پرسش های فرعی

  1. شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) کشور کدامند؟
  2. درجه اهمیت شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری با فرمت ورد