عنوان کامل پایان نامه :کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعت

تکه هایی از این پایان نامه :

محدودیت‌ها

حال سیستم شکل (2-1) را برای عملکرد حالت خاص یعنی در فرکانس کم استاتور در نظر می‌گیریم. () می‌توان معادله زیر را مستقیماً از دیاگرام گذر سیگنال به دست آورد:

 

که  و  تبدیل لاپلاس بردارهای فضایی مربوطه هستند. سیگنال فیدبک که از رتور به استاتور اقدام می کند از دو جزء ترکیب شده می باشد. این سیگنال می‌تواند به صورت  اظهار گردد و تبدیل لاپلاس آن به صورت زیر می‌باشد:

 

زمانی که  به صفر نزدیک می گردد بردار ولتاژ تغذیه  به فرکانس صفر نزدیک می گردد در این صورت چهارچوب مرجع ، ساکن نظاره می گردد . در نتیجه تمام سیگنال های حالت ماندگار به یک صفر فرضی میل می‌کنند و متغیر لاپلاس نیز . پس از معادله (2-6) داریم:

 

همان‌گونه که نظاره می گردد دو جزء  حذف شده اند. سمت راست معادله (2-7) مستقل از  می باشد ، به این ترتیب در فرکانس صفر استاتور ، متغیرهای سرعت زاویه ای مکانیکی  به کار رفته برای رتور تأثیری روی استاتور ندارند. به ویژه اینکه آن‌ها زمانی که کمیت مهم قابل اندازه گیری برای سرعت شناسایی شده می باشد، روی جریان استاتور منعکس نمی‌شوند. پس سرعت مکانیکی رتور در  نظاره نمی‌گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هنگامی که عملکرد نزدیک فرکانس صفر استاتور می گردد ، وضعیت متفاوت می گردد. سیگنال های حالت پایدار مزبور حالا سینگال های Ac فرکانس پایینی هستند که در زاویه فاز و دامنه وقتی که از عنصر تأخیری  در سمت راست شکل (2-1) عبور می‌کنند ، اصلاح شده اند. پس حذف دو جزء از  کامل نیست. به ویژه در سرعت های بالا ذاتاً مقداری ولتاژ از رتور در استاتور القاء می گردد. تأثیر این عوامل روی مقادیر اندازه‌گیری شده ترمینال های ماشین می‌تواند عیان گردد، پس متغیرهای رتور استاتور رؤیت پذیر هستند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word