عنوان کامل پایان نامه :ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت 

تکه هایی از این پایان نامه :

معیارهای مورد نیاز در طراحی SPS

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به گونه کلی در طراحی الگوهای حفاظتی خاص چهار اصل زیر همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد.

استقلال: قطعیت در این امر که SPS تنها در مواقعی که مورد نیاز می باشد بکار خواهد افتاد. به عنوان مثال در تمام موارد مربوط به کنترل اضطراری که برای جلوگیری از فروپاشی سیستم قدرت تعبیه شده‌اند، این نوع کنترل بایستی بکار افتد.

امنیت: قطعیت در این امر که SPS در مواردی که مورد نیاز نیست بکار نخواهد افتاد. این به این معنی می باشد که این سیستم کنترلی بایستی بتواند شرایط بحرانی را از شرایط غیربحرانی جدا کند.

گزینندگی: به معنی توانایی SPS در انتخاب صحیح و حداقل اعمال کنترلی برای دستیابی به هدف مورد نظر می باشد که به معنی اجتناب از بکارگیری کنترلهای درهم و گسیخته مانند بارزدایی غیرضروری و غیره در جلوگیری از فروپاشی می باشد.

مقاوم بودن: به معنی توانایی سیستم SPS برای فراهم کردن و ارایه شرایط بالا می باشد. یعنی این سیستم بایستی بتواند در هر لحظه سه شرط اظهار شده در بالا یعنی استقلال و قابلیت اطمینان، امنیت و گزینندگی در تمام شرایط دینامیکی و استاتیکی بهره‌برداری از سیستم قدرت را فراهم کند.

الگوی حفاظتی خاص بایستی دارای بالاترین درجه قابلیت اطمینان باشد و بایستی با سیستمهای حفاظتی موجود که اکثرا دارای طبیعت محلی هستند متناسب باشد. تمامی جنبه‌های SPS مانند ساخت و بهره‌برداری آن بایستی به گونه روشن مستندسازی گردیده و تمام اطلاعات بایستی به سرعت در دسترس باشند. امروزه کلمه SPS به معنی الگوی حفاظتی کلی سیستم نیز می‌باشد که مفاهیم کلی زیر را در بردارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word